Artikel 8: Herroepingsrecht

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave
van reden de bestelling te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Patty Mary Fashion Comm.V. via een ondubbelzinnige verklaring, dus bv. schriftelijk per post of e-mail, op de hoogte
stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen voor de herroepingstermijn is verstreken.

Je moet de producten terugzenden of overhandigen aan Patty Mary Fashion Comm.V. (Hoogstraat 70 B3, 9450 Haaltert, België) binnen de termijn van 14 kalenderdagen en dit onbeschadigd in de originele verpakking samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en aankoopbewijs. Je betaalt zelf de kosten voor het terugzenden van de goederen.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is en/of beschadigd is, behoudt Patty Mary Fashion Comm.V. zich het recht voor jou
aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door jou dat verder
gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Patty Mary Fashion Comm.V. betaalt jou terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht. Er zullen voor jou voor terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot wij de goederen hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip
eerder valt.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke
persoon bestemd zijn. Bij bestelling van gepersonaliseerde items vervalt het herroepingsrecht.